Home » Prif dderbynnydd/Lead receptionist

Prif dderbynnydd/Lead receptionist

We are looking to recruit a dynamic seasonal lead receptionist to supervise a small team at Cardigan Castle.

Duties will include:
• Managing the Reception and Shop
• Welcoming visitors and guests and liaising with them as appropriate
• Supervising a small team of receptionists.
• Duty managing the Castle site on some weekends, including opening and closing the site.
• Answering telephone and in person enquiries and operating the telephone messaging service.
• Data inputting and administrative duties pertaining to the shop and reception.
• Supporting the volunteer tour guides during busy periods.

Hours of work:
Rota working from 10am-4pm including occasional weekends.

Duration of contract: April to September 2017, with the possibility of extending the contract
Cardigan Castle operates a seven days a week reception during peak season, with extended opening hours on occasions.

Essential skills:
• Good communication skills.
• IT literate with an excellent working knowledge of Word and Excel.
• A strong commitment to providing a service to the public and ensuring customer satisfaction.
• Ability to multitask.
• Ability to work with minimum supervision
• Flexible enough to work either individually or as part of a team as the situation demands.

Appointment process:
For a copy of the application form and job description, please telephone 01239 615131 or e-mail sue.edwards@cardigancastle.com

Application Forms to be returned to Susan Edwards, Castle Administrator,
Cardigan Castle, Green Street, Cardigan, SA43 1JA or sue.edwards@cardigancastle.com

Closing date for receipt of applications: 12 noon, Monday 24th April, 2017.

Assessment of job application, CV and references is included in the recruitment process. Interviews to be held in Cardigan Castle.

Post to commence as soon as possible.

Yr ydym yn edrych i benodi prif dderbynnydd ar sail dymhorol i oruchwylio tim bychan o staff yng Nghastell Aberteifi.

Dyletswyddau yn cynnwys:
• Gofalu am Dderbynfa a Siop y safle
• Croesawu ymwelwyr a gwesteion a chysylltu a hwy fel bod angen
• Goruchwylio tîm bychan o dderbynwyr
• Bod ar ddyletswydd ar safle’r castell ar rai penwythnosau gan gynnwys agor a chau’r safle
• Ateb ymholiadau ar y ffon a wyneb i wyneb a gweithredu system peiriant ateb
• Mewnbynnu data ac ymgymryd a dyletswyddau gweinyddol yn gysylltiedig a’r siop a’r Dderbynfa
• Cefnogi tywyswyr gwirfoddol yn ystod cyfnodau prysur

Oriau gwaith:
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9yb i 5yp.
Rota yn ystod yr wythnos 10yb-4yp.

Mae Castell Aberteifi yn gweithredu Derbynfa saith diwrnod yr wythnos yn ystod cyfnod yr haf gydag oriau estynedig ar rai diwrnodau.

Hyd y cytundeb : Ebrill i Medi 2017, gyda phosibilrwydd o ymestyn y cytundeb.

Sgiliau Hanfodol
• Gallu i gyfathrebu yn rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg
• Sgiliau cyfathrebu da
• Sgiliau TG gyda phrofiad o ddefnyddio Word ac Excel.
• Ymroddiad cryf i wasanaethau’r cyhoedd a phlesio cwsmeriaid
• Gallu i ymgymryd ag ystod o orchwylion
• Gallu i weithio gydag ychydig o oruchwyliaeth yn unig
• Hyblygrwydd i weithio fel unigolyn neu fel aelod o dim fel bod angen

Proses Apwyntio
Am gopi o’r ffurflen gais a disgrifiad swydd cysylltwch a ni ar 01239 615131 neu trwy e-bost sue.edwards@cardigancastle.com

Ffurflenni cais a CV i’w hanfon at Susan Edwards, Gweinyddwr y Castell,
Castell Aberteifi, Green Street, Aberteifi, SA43 1JA neu sue.edwards@cardigancastle.com

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12 ganol dydd, Dydd Llun 24ain Ebrill, 2017.

Mae’r broses recriwtio yn cynnwys ystyried ffurflen gais, CV a geirda. Cynhelir cyfweliadau yng Nghastell Aberteifi.

Swydd i ddechrau cyn gynted a phosib.